Vedtægter for privatinstitution

 

§ 1.          Privatinstitutionens navn er Daginstitutionen Junglehuset

Privatinstitutionen har hjemsted i Horsens Kommune på adressen Ternevej 83, Bankager.

 

§ 2.          Institutionen drives i henhold til Lov om Dagtilbud.

 

§ 3.          Privatinstitutionens formål og målgruppe er at være dagtilbud for børn i alderen 26 uger til skole start. Vi ønsker en   godkendelse til det antal børn som den stillede drift garantien garanter for.

Privatinstitutionen er åben for børn, der kræver en særlig indsats.

Privatinstitutionens formue er henlagt til at konsolidere institutionens formål.

 

§ 4           Privatinstitutionen fastsætter selv sin åbningstid, som vil være 51,5 timer ugentligt fordelt på ugens 5 hverdage, således der mandag til torsdag er åbent i tidsrummet kl. 6.30 – 17.00 og fredag kl. 6.30 – 16.00.

Forældrebestyrelsen fastsætter i samarbejde med privatinstitutionens leder og pædagogiske leder åbningstiden og årlige lukkedage. Hvis pasningsbehovet er under 25 % blandt børnene vil institutionen have lukket i uge 29 og 30 i sommerferien, fra d. 23. december til den første hverdag i det nye år og fredagen efter Kr. Kimmelfartsdag. Vi afviser ikke børn der har et pasningsbehov når institutionen har lukkedage, men tilbyder alternativ pasning som svarer til aldersgruppen.

 

§ 4.          Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted i institutionen. Det pædagogiske arbejde i privatinstitutionen sker til fremme for tolerance og medmenneskelighed. Privatinstitutionens formål er endvidere at give børnene særlig forståelse for og af naturen. 

 

§ 5           Privatinstitutionens ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel:

                 Ejeren varetager den overordnede ledelse, samt den daglige administrative ledelse. Desuden er det den pædagogiske leder der varetager personale og pædagogiske ledelse.

1.      Institutionsbestyrelse bestående af ejeren.

Ejeren er organiseret som et enkeltmandsfirma. Den juridiske enhed er institutionsbestyrelsen

2.      Forældrebestyrelse består af 6 medlemmer.

Et flertal af disse, det vil sige 4 medlemmer og indtil 2 suppleanter for disse, vælges af og blandt institutionens forældre/værger.

Foruden forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, vælges 1 medarbejderrepræsentant og suppleant for denne, af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, bortset fra den pædagogiske leder samt 1 medlem fra institutionsbestyrelsen.

 

§ 6.          Forældrerepræsentanters valgperiode er 2 år, mens forældresuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valget foretages på forældremøder, og ved valget tages stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved forældrerepræsentanters udtræden.

For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Medlemmet fra institutionsbestyrelsen udpeges for perioder af 4 år.

 

§ 7.          Forældre/værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelsen/bestyrelsen.

Ved afstemninger kan forældre/værger afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i privatinstitutionen.

Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

 

§ 8.          Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen og valg af suppleanter bortfalder, såfremt deres børn ophører i institutionen.  Medlemmer kan i øvrigt udtræde af forældrebestyrelsen som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

 

§ 9.          Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. næstformand.

 

§ 10.        Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.

Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske principper, principper for læreplan, samt budgettering af omkostninger ud fra det samlede omkostningsbudget.

Ansættelse og afskedigelse af privatinstitutionens pædagogiske leder foretages af institutionsbestyrelsen. De øvrige medarbejders ansættelse og afskedigelse varetages af den pædagogiske leder og institutionsbestyrelsen. Ved ansættelsessamtaler deltager mindst en medarbejderrepræsentant og mindst et medlem fra forældrebestyrelsen.

 

§ 11.        Forældrebestyrelsen afholder mindst 2 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne.

Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forældrebestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsesmøder.

 

§ 12         Bestemmelse om optagelse af børn træffes af privatinstitutionen efter nedskrevne regler. Der gives søskende rabat og der kan søges om økonomis friplads tilskud.

Søskende af børn i privatinstitutionen har fortrinsret.

Ved flere børn på venteliste til samme plads laves en pædagogisk vurdering af personalet i forhold til hvilket barn der vil tilføre gruppen mest og dermed også selv profitere bedst af vores tilbud. Herunder tænkes på den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling o. lig.

 

Privatinstitutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten er åben for alle børn, herunder børn med særlige behov.

 

Opsigelse/ Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til privatinstitutionens leder med minimum 1 1/2 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Der betales for 1 ½ måned og barnet er dermed udmeldt.

 

I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem forældre/institution, afholdes et mæglingsmøde med de implicerede parter, samt den pædagogiske lederen af privatinstitutionen. I tilfælde af at den pædagogiske leder har part i sagen, optræder et medlem fra forældrebestyrelsen som mægler. Den pædagogiske leder har endvidere mandat til at inddrage en timebetalt tredje part i sagen.

Forinden en udmeldelse af forældre/barn skal der være afholdt et mæglingsmøde med en kendt dagsorden, hvor begge parter fremlægger sit syn på sagen. Der prøves at nå til enighed, således der kan laves en aftale om fremtiden, som begge parter underskriver. Såfremt forældre/barn udmeldes, kan man få sit barn passet i privatinstitutionen i max. 2 måneder. 

 

§ 13.        Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af institutionsbestyrelsen.

 

§ 14.        Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Institutionsbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

§ 15.        I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse tilgår dens formue til investorer og Horsens kommune tilbydes at overtage institutionens lejemål.

 

§ 16.        Ændring af vedtægten kræver tilslutning af mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer, og godkendelse af institutionsbestyrelsen.

Vedtægterne træder i kraft den 1. maj 2014

Forældrebestyrelsen/institutionsbestyrelsen for privatinstitutionen:

 

---------------------------             ---------------------------

Bestyrelsesformand             Bestyrelsesmedlem

 

---------------------------             ---------------------------

Bestyrelsesmedlem              Bestyrelsesmedlem

Påtegnet af :

Vinni Zink Jakobsen

---------------------------

Institutionsleder