Læreplaner for Junglehuset.

 

Læreplanens lovmæssige baggrund

 

Dagtilbudslovens § 8

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

 

 

 

Beskrivelse af Junglehuset.

 

Junglehuset er en privatejet daginstitution. Vigtigt for institutionen er, at det er en institution, der sætter barnet i centrum og vægter barnets trivsel og udvikling højt. Dertil kommer forældresamarbejdet og samarbejde med dagpleje, de lokale børnehaver og de kommunale tilbud.

 

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med

vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og udfordringer.
Når barnet stopper i Junglehuset, vil forældrene blive tilbudt en afslutningssamtale, hvor barnets trivsels og udvikling fra tiden i vuggestuen evalueres.

Vi vil i Junglehuset være opmærksomme på børn med særlige behov, og vil samarbejde med det tværfaglige netværk, der er omkring barnet og familien. Det kan fx være sundhedsplejersken, psykologen, talepædagogen og fysioterapeuten.

Arbejde med børn med behov for særlig indsats:

 

I Junglehuset er det vores mål:

 • At give barnet mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre børn.
 • At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og styrker disse, så barnets færdigheder videreudvikles.
 • At vi ser på barnets individuelle behov og strukturere dagen, så aktiviteterne tilpasses barnet, i det omfang det er muligt.
 • At vi giver barnet succesoplevelser, så barnets selvværd styrkes og selvtilliden vokser.
 • At vi har en god og åben dialog med forældrene, så vi i fællesskab kan udarbejde en handleplan over barnet. Derved arbejder vi ens med barnet, hvilket giver det bedste resultat.

 

 

 

I forhold til børn med særligt behov, vil vi opnå:

 • At barnet trives bedre.
 • At barnets svagheder styrkes.
 • At barnets sociale færdigheder styrkes, så barnet bedre mestrer at indgå i samspillet med de andre børn.

 

 

 

 

 Hvad er læreplaner?

 

Følgende afsnit vil beskrive: Hvad læreplaner er, hvad deres formål er og hvilken fordel det er, at dokumentere pædagogisk arbejde og være mere fokuseret på børnenes positive udvikling.

 

Herefter vil Junglehusets måde arbejde med læreplanerne på, være beskrevet.

 

Læreplanen godkendes og underskrives af forældrebestyrelse og kommunalmedlem en gang om året.

 

 

 

Læreplanens fokusområder

 

 1. Barnets alsidige personlige udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Junglehusets fokusområder

 

Barnets alsidige personlige udvikling:

I Junglehuset er det vores mål:

 • At støtte det individuelle barn, gennem en alsidig personlig udvikling, til at kunne indgå i sociale relationer med andre børn og voksne.
 • At barnet oplever høj grad af selvværd og selvtillid og opnår grundlæggende tillid til omverdenen.
 • At barnet gennem dets tid i vuggestuen oplever tryghed hver dag og danner tilknytning til de voksne.
 • At barnet udvikler selvstændighed og støttes i at være selvhjulpen.
 • At barnet skal ses og føle sig noget værd som den person det er.

 

Gennem følgende pædagogiske praksis vil vi nå målene, ved at:

 • Anerkende barnets følelser, fx ved at lade barnet vise både glæde, vrede og når det er ked af det.
 • Sætte ord på og følge barnets handlinger og initiativer.
 • Personalet rummer det enkelte barns personlighed og baggrund. Fx er det individuelt, hvordan barnet sammen med forældrene, bedst får sagt goddag og farvel.
 • Barnet får tilknyttet en primær voksen i vuggestue tiden.
 • Skabe forudsigelige og genkendelige rytmer i hverdagen fx omkring måltider, sovevaner og aktiviteter.
 • Være spontane, kunne bryde rutinerne op eller ved at de voksne finder på noget nyt fx flytte om på stuen, lave sjov, tage madpakker med på tur osv.
 • Synliggøre for barnet, hvad det er god til. Fx synge, snakke, lege, selv tage sko/tøj på i hverdagen og gennem forskellige aktiviteter.
 • Give barnet mulighed for at være medbestemmende og træffe valg på de punkter, hvor de voksne skønner, at barnet kan klare det og hvor barnet selv ønsker det. Fx være med til at dække bord, selv smøre deres rugbrød.
 • Øve med barnet og støtte det, så det fx selv kan spise, tage tøj på, finde vej til legekammeraten på stuen og i at sige til og fra.
 • Vise barnet at det bliver set, fx ved at nævne barnet ved navn og lade det føle sig velkommen i gruppen. Eller ved at sætte ord på barnets følelser fx: Jeg kan se på dig at…
 • De fysiske rammer indbyder til leg, udfordring, nysgerrighed og sjov.
 • Barnet føler sig holdt af og oplever knus og fysisk omsorg.
 • De voksne guider barnet gennem konflikter frem for at skælde ud. Forstår baggrunden for handlingen og sætter ord på, samt hjælper med at finde løsninger. Andre gange er den voksne afventende, da børnene ofte løser konflikten selv.

 

I forhold til børn med særlige behov vil vi opnå målene ved at:

 • Afhjælpe barnets vanskeligheder ved at fremhæve dets ressourcer.
 • At barnet i løbet af dagen får mulighed for at være i en lille gruppe, hvor det kun skal rumme få børn og voksne.

 

Sociale kompetencer

I Junglehuset er det vores mål:

 • At sikre gensidig anerkendelse og respekt mellem barn og voksen
 • At sikre, at barnet oplever et fællesskab, hvor det føler anerkendelse og oplever, at have betydning for fællesskabet.
 • At sikre, at barnet i fællesskabet oplever at kunne give udtryk for egne følelser/ behov, og at disse bliver respekteret.
 • At barnet lærer at indgå i det sociale fællesskab og lærer at udvise empati.

Gennem følgende pædagogisk praksis vil vi nå målene, ved at:

 • Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller. At være positive rollemodeller indebærer bla. for os en god omgangstone, imødekommenhed og hjælp til en god konfliktløsning for det enkelte barn.
 • Vi skaber trygge rammer, hvor barnet bliver mødt med empati, anerkendelse og forståelse. For os er tryghed bla. at barnet har tæt kontakt med voksne, rutiner og genkendelighed i hverdagen og hvordan barnet modtages om morgenen.
 • Lave aktiviteter som fx sanglege, brug af kreative ting, madlavning i køkkenet mv., som støtter og styrker venskaber, samt mulighed for at inddrage barnet i de voksnes gøremål.
 • Medvirke til at støtte op om børnenes empati overfor hinanden, fx A græder, B går hen og giver et knus og trøster. Den voksne bekræfter B`s handling med ord.
 • Vi støtter op omkring barnets frie leg, da de sociale spilleregler også læres herigennem. Fx lære at vente på tur og give plads til andre børn.

 

I forhold til børn med særlige behov, vil vi opnå målene ved at:

 • Have ekstra fokus på et barn, hvis vi vurderer, at det har behov for støtte i de sociale relationer, ved fx at lave målrettede aktiviteter med udgangspunkt i barnets stærke sider.
 • Vi gør brug af andre faggruppers erfaring og ekspertise bla. talepædagog, fysioterapeut og psykolog.
 • Vi har 4 konferencedage om året af 2 timer, hvor de ovennævnte samarbejds-partnere kommer her i huset, som vi kan søge sparring ved.

 

 

 

Sprog

I Junglehuset er det vores mål:

 • At give barnet mulighed for gennem dagligdagens aktiviteter, at udvikle dets sprog verbalt og nonverbalt.
 • At udfordre barnet til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder, ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.
 • At støtte barnets nysgerrighed, i forhold til tegn og symboler, fx bogstaver, tal og former.

 

Gennem følgende pædagogiske praksis vil vi nå målene, ved at:

 • Vi sætter ord på barnets og egne handlinger, følelser, kropssprog. Fx: Et barn er lige begyndt i vuggestuen, mor er gået og barnet græder, og rækker ud efter mor. Den voksne siger: ”Jeg kan se, at du vil have din mor, og du bliver rigtig ked af det. Jeg vil gerne trøste dig”.
 • Vi ser os selv som rollemodeller og er bevidste om, hvordan vi bruger sproget og taler tydeligt. Et barn siger fx: ” mig and”. For ikke at irettesætte barnet og få det til at føle sig forkert, svarer den voksne: ”du vil gerne bede om vand?”
 • Vi fanger barnets initiativ, sætter ord og handling på, så barnet føler sig set og hørt. Fx et barn sidder og trommer i et bord med hænderne, den voksne ser det og siger: ”du trommer med dine hænder”, hvorefter den voksne følger initiativet op med fx en sang om at tromme.
 • Vi tager barnet alvorligt, når det øver sig i at sige noget og giver barnet tid og plads til dette. Vi opfordrer til, at barnet lærer at vente på tur.
 • Vi synger, læser, siger rim og remser og griber naturlige situationer til at fremhæve og lege med sproget fx ”1,2,3 …nuuu rutscher du ned af banen.”
 • Vi er opmærksomme på, hvor meget det enkelte barn har sin sut, da det kan hæmme den sproglige udvikling.
 • Vi understreger ordene med kropssprog: fagter og mimik.
 • Vi gentager barnets pludren og vrøvleord for at støtte det nonverbale sprog.
 • Vi er opmærksomme på at gentage mange gange. Fx sange, historier, navne mv., da det er gennem gentagelser, barnet lærer bedst.
 • Vi vil sørge for, at barnet bliver talt MED.
 • Vi er nærværende og giver barnet tid og rum til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt, i sit eget tempo.

 

I forhold til børn med særlige behov vil vi opnå målene ved at:

 • Være opmærksomme på unødig baggrundsstøj. Fx radio eller to voksne som står og snakker, mens en anden fx læser eller synger.
 • Dele børnene op i små grupper eller evt. være en til en (et barn - en voksen).

 

Krop og bevægelse

I Junglehuset er det vores mål at:

 • Give barnet kendskab til egen krop og glæde ved at være i bevægelse.
 • Støtte barnet i at videre udvikle kroppens funktioner.
 • Give barnet mulighed for aktivt at udforsk og tilegne sig verden gennem alle sanserne.
 • At støtte barnet i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropssprog og grænser.
 • Styrke barnets fysiske sundhed.

 

Gennem følgende pædagogiske praksis vil vi nå målene ved at:

 • Udnytte de fysiske rammer og give barnet mulighed for leg, både inde og ude.
 • Bruge husets forskellige legemiljøer, selv lade barnet gå op ad trappen, løbe på gangen, kravle op og hoppe ned.
 • Bruge legepladsen, fx løbecykel, scooter, motorcykel, gynge, løbe på bakken, gå balancegang og hoppe ned fra højder.
 • Bruge nærmiljøet fx sportspladsen og hallen.
 • Bruge stuerne til fysisk aktivitet og forskellige sanseoplevelser, fx sanglege, tegne, puslespil, dans mv.
 • Opfordre og støtte barnet i selv at tage tøj af og på.
 • Styrke barnets kropsbevidsthed ved fx at sætte ord på forskellige kropsdele.
 • Respektere og støtte barnet i at sætte grænser for egen krop. Fx at det er ok at sige nej til et knus.
 • Tilbyder barnet varieret kost med forskellige smags/sanseoplevelser.
 • Have en høj grad af hygiejne både i køkkenet og blandt børn og personale. Fx ved at vi alle vasker hænder før vi spiser.

 

I forhold til børn med særlige behov vil vi opnå målene ved at:

 • Vi sætter fokus på børn med særlige behov og støtter målrettet det enkelte barn i dets udvikling.
 • Vi søger viden og hjælp fra andre faggrupper f.eks. fysioterapeut.

 

Natur og naturfænomener

I Junglehuset er det vores mål:

 • At give barnet mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen.
 • At give barnet mulighed for at bruge naturen, som rum for leg og oplevelser, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse.
 • At lærer barnet at udvise respekt for naturen.

 

Gennem følgende pædagogisk praksis vil vi nå målene ved at:

 • Tage ud i naturen fx på legepladsen, gåtur i nærmiljøet.
 • Sætte ord på det vi ser og oplever. Fx regnen på ruden, sneglen på vejen, vinden der suser, sneen der daler, vandpytterne der fryser til is.
 • Sanse naturen. Fx smage på jordbær, dufte til duftbuskene på legepladsen, lytte til fuglene, føle på skovbunden, hoppe i vandpytter og få mudder på hænderne.
 • Følge årstiderne. Fx lege med vand om sommeren, lege med sne om vinteren, følge anemonen der spirer op og se bladet der falder.
 • Lære barnet at værne om naturen. Fx ikke smide madpakkepapir på jorden, ikke træde på skovsneglen eller blomsterne, samt ikke at knække grene af træerne.

 

I forhold til børn med særlige behov vil vi opnå målene ved at:

 • Dele børnene op i mindre grupper.
 • Støtte barnet i at blive tryg ved ukendte omgivelser.
 • Tage de samme steder hen (gentagelser) og have tid til fordybelse.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

I Junglehuset er det vores mål:

 • At barnet får mulighed for at møde og afprøve sig selv i et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At barnet har adgang til materialer og redskaber, som kan give oplevelser, og som kan bidrage til barnets kulturelle aktiviteter.
 • At barnet får lejlighed til at deltage i og få viden om: kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.

 

Gennem følgende pædagogisk praksis vil vi nå målene ved at:

 • Læse eventyr, synge sange, lave sanglege og bruge instrumenter.
 • Præsenterer barnet for forskellige materialer og aktiviteter. Fx tegne, lime, male, klippe og klistre.
 • Være rollemodeller, fx når vi lærer barnet at rydde op samt at være selvhjulpne.
 • Fejrer højtider fx fastelavn, jul, høstuge/høstfest, fødselsdag mv.
 • Vi er rollemodeller for en god omgangstone og værdsætter at sige: ”god morgen”, ”tak for mad”, ”velbekomme” og ”vær så god”.
 • Vi støtter barnet i at blive/være selvhjulpne. Fx at spise selv og tage tøj af og på.
 • Vi er rollemodeller, lytter til barnet og tager det alvorligt.
 • Lave aktiviteter, hvor vi fremhæver andre udtryksformer end sprog. Fx. dans, modellere og tegne.
 • Skabe legemiljøer, der indbyder til specifikke lege.
 • Vi vil, som voksne, indleve os i barnets fantasi og give barnet rum til at gå på opdagelse og skabe et eventyr, ud fra barnets fantasi.

 

I forhold til børn med særlige behov vil vi opnå målene ved at:

 • Bruge tolk til forældresamtaler.
 • Vi tilegner os indblik i forskellige kulturer og ved, hvor vi kan finde mere viden fx ved at spørge forældrene.

 

 

 

Junglehusets Læreplan

 

Læreplaner udarbejdes af den enkelte institution. De 6 fokusområder skal indgå i læreplanen og de lovmæssige krav være opfyldt. Hvilken form og udførelse er op til den enkelte institution. Det giver hermed Junglehuset mulighed for at sætte eget præg på læreplanen.

Junglehuset vil derfor vægte både den skriftlige og den kreative udførsel af læreplanen.

Den skriftlige del har til formål at dokumentere de pædagogiske mål, vi i det daglige arbejder ud fra. Den skal beskrives således, at både personale, kommune og forældre tydeligt kan følge op på barnets udvikling og trivsel.

Den kreative del har til formål at beskrive barnet på andre måder end lige den skriftlige. Fotografier, en fjer, kopi af en sang, en tegning eller noget helt femte, fortæller om barnets verden. Materialet kan understøttes med tekst for at beskrive situationer, udviklingstrin og andet pædagogisk indhold.

 

 

Læreplanens indhold er delt op i 2 dele

 

 1. Trivselsbreve -den skriftlige.
 2. Barnets bog -den kreative.

 

 

Trivselsbreve

I Junglehuset vil hver kontaktpædagog formulere et trivselsbrev for hvert af sine kontaktbørn, som bliver udsendt en til to gange i barnets vuggestue tid. I trivselsbrevene vil vi beskrive og evaluere børnenes udvikling med udgangspunkt i de 6 fokusområder i læreplanen. Der vil i trivselsbrevene være billeder fra barnets hverdag.

 

Barnets bog

I vuggestuen Junglehuset udarbejdes materialet af læreplanen i form af 1mappe, på baggrund af barnets oplevelser fra tiden i Junglehuset. Bogen kan derudover indeholde fotos, tegninger, ting fundet i naturen, en god historie eller andre ting, der kan bruges som dokumentation. I bogen kan der ligeledes samles materiale, der fortæller om barnets udvikling, oplevelser og erfaringer.

Bogen kan bruges til forældresamtaler, og barnet får den med sig hjem, når det stopper i vuggestuen. Alle medarbejdere hjælper til med at samle spor fra barnets tid i vuggestuen, men kontaktpædagogen har det overordnede ansvar for, at den er klar ved afslutning. Derudover vedlægges en cd med billeder af barnet, med minder fra barnets tid i Junglehuset.

 

 

 

 

Læreplanernes udførelse

 

Kontaktpædagogen har ansvaret for at få dokumenteret og skrevet trivselsbrevene/ barnets bog. Alle ansatte er forpligtiget til at bidrage med materiale til bogen. Viden og materiale i form af ”flere øjne der ser barnet”, ting børnene har lavet, fotos, ”den gode historie” eller andre former for dokumentation. Inden trivselsbrevene skrives, anbefales det, at kontaktpædagogen har mulighed for/tager sig tid til at samle viden hos det øvrige personale.

 

Denne skrivelse skal evalueres årligt af bestyrelsen og kommunen. Det sørger den pædagogiske leder for.

 

Sådan vil vi have fokus på børnemiljøet i læreplanen:

 

En børnemiljøvurdering undersøger børnenes opfattelse af institutionen og den hverdag, de oplever.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omgang det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksen må forsøge at sætte sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.

 

Børnemiljøvurderingen foretages af vuggestuebørn, så vi vil så vidt det er muligt, spørge og inddrage børnene, men ellers vil vi hovedsalig spørge forældrene, hvad der afspejler det de ser og oplever gennem deres børns trivsel i Junglehuset. Ved hver forældresamtale udfylder forældrene en tilfredshedsundersøgelse før samtalen, hvor de bla. skal besvare, hvad de syntes om både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i vuggestuen.

 

 

 

 

 

Pædagogisk leder                                                           Dato_____    ___________________________

 

Bestyrelsesmedlem                                                        Dato_____    ___________________________

 

Kommunalmedlem                                                         Dato_____    ___________________________

 

 

 

 

 

Udarbejdet d. 09.01.14.